FESTIWAL BAŚNIOWY ŚWIAT Stanisława Jachowicza

TEATRALNY 2020

Protokół obrad Komisji Artystycznej
Konkursu Teatralnego Festiwal „Baśniowy Świat” Stanisława Jachowicza

Tarnobrzeg 2020

Patronat: Prezydent Miasta Tarnobrzeg

Komisja artystyczna w składzie:
Sylwia Bornos – Miejska Biblioteka Publiczna w Tarnobrzegu
Agnieszka Mroczka – TDK
dr Sylwester Łysiak – TDK

po obejrzeniu 25 prezentacji konkursowych postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

Nagrody otrzymują:

AISE ARACI

FRANCISZEK BEDNARZ

AMELIA LIS

LILY LUBERA

BLANKA KRASOWSKA

MAJA KRASOWSKA

WIKTORIA KOPEĆ

EMILIA MYSZKA

NATALIA NIECKARZ

EMILIA SKRZYPCZAK

HANNA WALCZYK

 

wyróżnienia otrzymują:

MARIA BEDNARZ

MILENA BEDNARCZYK

PATRYCJA CZECH

MARCELINA DUTKOWSKA

JULIAN KARSIŃSKI

ŁUCJA KOPER

MARIKA MASAK

MAJA NOWAK

MAJA ORDON

HANNA ORĘZIAK

BLANKA PYSZCZEK

RODZINA SZWAST

SZYMON WIDAK

 

Gratulujemy wszystkim uczestnikom!

Dziękujemy opiekunom, nauczycielom i rodzicom za pomoc, wsparcie i logistykę!

Nagrody można odbierać od 2 do 18 grudnia w Tarnobrzeskim Domu Kultury. Prosimy, by w miarę możliwości umawiać się wcześniej telefonicznie ws. odbioru.

***

Zakup nagród dla uczestników konkursów w ramach wydarzenia FESTIWAL „BAŚNIOWY ŚWIAT” STANISŁAWA JACHOWICZA TARNOBRZEG 2020 dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

 

REGULAMIN KONKURSU TEATRALNEGO

FESTIWAL „Baśniowy Świat” Stanisława Jachowicza Tarnobrzeg 2020 r.

Patronat: Prezydent Miasta Tarnobrzega

Do pobrania:

REGULAMIN KONKURSU TEATRALNEGO Baśniowy Świat Jachowicza 2020

OŚWIADCZENIA I ZGODA RODZICÓW KONKURS TEATRALNY Jachowicz 2020

KARTA ZGŁOSZENIA KONKURS TEATRALNY Jachowicz 2020

 1. Organizator: Tarnobrzeski Dom Kultury w Tarnobrzegu
 2. Cele festiwalu:
 • przybliżenie dzieciom i młodzieży sylwetki i twórczości Stanisława Jachowicza,
 • aktywizacja twórcza grup amatorskich dzieci i młodzieży oraz inicjowanie współdziałania uczniów
  i nauczycieli,
 • popularyzacja wiedzy o literaturze dziecięcej,
 • podniesienie świadomości kulturowej mieszkańców miasta i regionu,
 • prezentacja dorobku artystycznego amatorskich teatrów dziecięcych działających na terenie miasta i regionu,
 • doskonalenie warsztatu nauczycieli i instruktorów pracujących z teatrami dziecięcymi,
 • pogłębianie edukacji teatralnej uczniów i rozbudzanie zainteresowań teatrem,
 • kształtowanie postaw twórczych, rozwijanie wyobraźni i wrażliwości, dbałość o kulturę słowa,
 • wymiana doświadczeń instruktorów, pedagogów, animatorów kultury i amatorskich zespołów teatralnych.

3. Konkurs teatralny jest adresowany do amatorskich zespołów teatralnych: teatr klasyczny, teatr tańca, pantomimiczny oraz kukiełkowy.

4. Prezentacje odbędą się w dwóch kategoriach wiekowych:
    I kat. wiekowa – klasy I – IV
    II kat. wiekowa – klasy V – VIII

 • Prezentowane inscenizacje mogą być adaptacją scenariuszy już publikowanych i znanych lub nowych, autorskich w oparciu o twórczość Stanisława Jachowicza opracowanych z myślą o Konkursie. Czas prezentacji łącznie z przygotowaniem technicznym nie może przekraczać 30 min. Organizatorzy zapewniają: scenę, nagłośnienie, oświetlenie i wyłącznie standardowe rekwizyty (np. krzesło, wieszak, stolik) pod warunkiem, że zostaną ujęte w karcie zgłoszenia.
 • Prezentacje konkursowe odbędą się 27 listopada 2020 r. (piątek) w sali widowiskowej TDK.
 • Spektakle oceni Jury powołane przez organizatora. Ocenie będzie podlegać:
  – poziom kreacji aktorskich,
  – oryginalność scenariusza,
  – kostiumy,
  – scenografia,
  – dobór muzyki,
  – kultura żywego słowa,
  – walory edukacyjne spektaklu,
  – ogólne wrażenie artystyczne.

Werdykt Jury jest ostateczny i niepodważalny.

5. Dla uczestników konkursu przewidziano dyplomy za udział oraz nagrody rzeczowe.

6. Podstawą zgłoszenia zespołu teatralnego do udziału w Konkursie jest dostarczenie dokładnie wypełnionej karty zgłoszenia w terminie do 20 listopada 2020 r.

7. Placówki zgłaszające zespoły teatralne oraz twórcy spektakli wyrażają zgodę na rejestrację fotograficzną oraz emisję przez telewizję bez roszczeń finansowych, a także na wykorzystanie tej dokumentacji w celach promocyjnych, na przetwarzanie  danych osobowych uczestnika imprezy w celu prawidłowej organizacji Konkursu  i ww. zapoznał/li się z treścią klauzuli informacyjnej dot. organizacji i przebiegu Konkursu  w Tarnobrzeskim Domu Kultury, na wykorzystywanie wizerunku uczestnika w materiałach promocyjnych TDK (programy, foldery, plakaty, zdjęcia w internecie: facebook i innych portalach społecznościowych).

8. Opiekunowie teatrów przyjeżdżający na Festiwal powinni ubezpieczyć uczestników na czas pobytu i podróży.

9. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie ostateczną decyzję podejmuje Organizator.

Informacje:

Tarnobrzeski Dom Kultury, Dział Ruchu Amatorskiego
ul. Słowackiego 2
Tarnobrzeg
Tel.: 15 822 74 97
www.tdk.tarnobrzeg.pl

UWAGA!!! Terminy wszystkich konkursów zostały przedłużone do 26 listopada br. 

KLAUZULA INFORMACYJNA

o przetwarzaniu danych osobowych uczestnika

 FESTIWALU „Bajkowy Świat” St. Jachowicza Tarnobrzeg 2020 r.

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Tarnobrzeski  Dom Kultury z siedzibą w Tarnobrzegu  (39-400)  przy ul. Słowackiego 2 (dalej: TDK).
 2. Przestrzeganie zasad ochrony danych osobowych nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z który można się skontaktować wysyłając e-mail na adres: iodu@tdk.tarnobrzeg.pl
 3. Dane osobowe uczestników FESTIWALU „Bajkowy Świat” St. Jachowicza będą przetwarzane w celu organizacji, właściwego przeprowadzenia imprezy zgodnie z obowiązującym regulaminem imprezy oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Podstawą prawną przetwarzania  danych osobowych uczestnika / uczestnika będącego pod Państwa opieką dla celu określonego w pkt. 3 jest art. 6, ust. 1, lit. a RODO* (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów).
 5. Dane osobowe będą przekazywane podmiotom upoważnionym do odbioru tych danych na podstawie przepisów prawa, zaufanym dostawcom rozwiązań technologicznych (dostawcy usług teleinformatycznych, hosting poczty, płatności on-line), dostawcom usług pocztowych i kurierskich oraz dostawcom usług prawnych świadczących usługi dla TDK,  z którymi podpisano umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 6. Dane osobowe zebrane na potrzeby realizacji zgłoszenia będą przetwarzane do momentu jej obowiązywania.
 7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, każdemu kto ujawnił swoje dane, przysługuje prawo:
 8. dostępu do treści danych,
 9. ich sprostowania,
 10. usunięcia,
 11. ograniczenia ich przetwarzania.
 1. W przypadku uznania, że przetwarzanie Twoich danych osobowych lub uczestnika będącego pod Twoją opieką narusza przepisy RODO* masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 w Warszawie.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz  konieczne, do realizacji przez Administratora danych celu zawartego w pkt.3 i tym samym możliwości  uczestnictwa w FESTIWALU „Bajkowy Świat” St. Jachowicza.
 3. Przetwarzanie danych osobowych nie wiąże się z automatycznym podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniem.

*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.